Vedtægter for KUL'TOUR


§ 1.
Foreningens navn er Kul'Tour, og foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune.

§ 2.
Det er foreningens formål i et koncentreret tidsrum én gang om året at afholde kulturelle/kunstneriske arrangementer i Høje-Taastrup Kommune, således at så mange mennesker som muligt får en kunstnerisk/kulturel oplevelse. Arrangementer skal i videst muligt omfang gennemføres i et samarbejde med det lokale erhvervsliv og de kommunale myndigheder foruden de kulturelle institutioner i Høje-Taastrup Kommune.

§ 3.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.Indkaldelse til generalforsamling sker med 14 dages skriftligt varsel til samtlige medlemmer med angivelse af dagsorden.Forslag til generalforsamlingen fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 15. januar. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 5. Evt. forslag fra medlemmerne
 6. Evt. valg af revisor
 7. Eventuelt
Alle generalforsamlingsbeslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, bortset fra vedtægts-ændringer, der udkræver 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.

§ 4.
Foreningen ledes af en af generalforsamlingen for en et-årig periode valgt bestyrelse bestående af 3 - 15 medlemmer:
 • Bestyrelsen vælger selv sin formand og kasserer
 • Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
 • Ingen medlemmer hæfter personligt for foreningens forpligtelser.

§ 5.
Foreningens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.Første regnskabsår går fra stiftelsen til den 31. juli 1999.

§ 6.
Optagelse af nye medlemmer inden den 1. august 2002 forudsætter enighed blandt de stiftende medlemmer. Efter den 1. august 2002 sker optagelse ved en generalforsamlingsbeslutning med almindeligt stemmeflertal.

§ 7.
Såfremt foreningen skulle opløses skal eventuel foreningsformue tilfalde kulturelle institutioner i Høje-Taastrup Kommune efter Høje-Taastrup Kommunes bestemmelse.

Således vedtaget den 3. februar 2005 af følgende, der udgør foreningens medlemmer:
 • Kirsten Pedersen
 • Kenneth Daugaard
 • Irene Hansen
 • Frank Lohmann
 • Bjarne Pedersen
 • Jan Pedersen
 • Sven Arne Pedersen
 • Ivan Sørensen
 • Jens Vollquartz

KUL´TOUR - Byhistorisk Samling og Arkiv (Blaakildegaard)
Skolevej 54, 2630 Taastrup - Telefon: 20 25 88 00 - E-mail: kultour.nu@gmail.com
Blaakildegaard - afdeling af Kroppedal Museum
Luk